กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

Property & Infrastructure

กองทุนรวมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมลดหย่อนภาษี


ONEPROP-RMF


LHTPROPRMF


ES-PROPERTYRMF


MPDIVSSF


M-PROP RMF

กองทุนรวมเด่น


ONE-PROP


ES-PROPINFRAFLEX


LHTPROP


LHPROPINFRA-D


LHPROP-I

กองทุนรวมลดหย่อนภาษี


KT-PROPERTY-SSF


KT-PROPERTY RMF


ES-GPROPRMF

กองทุนรวมเด่น


KKP PREIT-UI


MGPROP-AC


ES-APPF


LHPROPG-A


KFGPROP-A

กองทุนรวมลดหย่อนภาษี


PRINCIPAL iPROPEN-SSF


KPROPIRMF


SCBPIN(SSFE)


SCBRMPIN


ES-PIPFRMF

กองทุนรวมเด่น


DAOL-XPROP-D


PRINCIPAL iPROPEN-A


ASP-PROPIN-A


K-PROPI-A(D)


SCBPINP

กองทุนรวมลดหย่อนภาษี


SCBRMGIF


KFINFRARMF


UINFRA-SSF


KGIFRMF


KKP GINFRAEQ-H-SSF

กองทุนรวมเด่น


ES-GINFRA-D


SCBGIF


MINFRA


KFINFRA-A


UINFRA-N

LinkYouTubeLinkEmailLinkLinkFacebookTikTokTwitterLink